Sluiten
Premies en subsidies in Vlaanderen / Wallonië / Brussels gewest
 • 1. Bestaande woningen

  In Vlaanderen krijgt u bij energiebesparende investeringen verschillende premies in de vorm van financiële tegemoetkomingen. De bedragen en de voorwaarden zijn meestal afhankelijk van de aard van de energiebesparende investeringen, maar soms ook van de samenstelling van het gezin en het inkomen of vermogen van de bouwer/verbouwer. Ga vooraf goed alle toekenningvoorwaarden, bedragen en aanvraagprocedures van deze tegemoetkomingen en premies na op de sites van de Vlaamse overheid, van uw gemeente en uw distributienetbeheerder. 

 • Renovatiepremie

  De Vlaamse regering keurde op 30 oktober 2015 de nieuwe renovatiepremie definitief goed. De nieuwe premie kan worden aangevraagd sinds 1 december 2015. De premie geldt voor werken aan structurele elementen van de woning, daken, buitenschrijnwerk en technische installaties. Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

  Goed om weten is dat als je al een premie aanvroeg voor 1 januari 2017 voor een woning van minstens 25 jaar oud, je een tweede aanvraag kan indienen na 1 januari, ook al is je woning nog geen 30 jaar oud. Het maximum bedraagt ligt wel vast op 10.000 euro.

  De site van Wonen Vlaanderen legt uit wie en welke werken precies in aanmerking komen en hoeveel de premie bedraagt, bevat de vereiste aanvraagformulieren en licht ook de overgangsmaatregel toe voor wie voor 1 december een overeenkomst met een aannemer afsloot.

 • Energiepremies

  De premies werden begin 2017 hervormd (zie kader). De individuele premies voor dak-, glas-, vloer- en spouwmuurisolatie worden afgebouwd, zonneboilers krijgen nog maximaal 40% ondersteuning en de combinatiepremie voor muurisolatie en hoogrendementsglas verdwijnt.

  Maar er is ook goed nieuws: de premies voor warmtepompen stijgen, er komt een nieuwe premie voor na-isolatie van een bestaande muur via de binnenzijde, buren die samen aan wijkrenovatie doen ontvangen een nieuwe bijkomende premie en de totaalrenovatiebonus doet zijn intrede. 

 • Burenpremie

  Vanaf dit jaar kunnen buren samen renoveren. De premie gaat naar projectbegeleiders die per project minstens 10 woningen helpen energiezuinig te maken. Hij krijgt maximaal 400 euro per woning.

 • Totaalrenovatiebonus

  De Totaalrenovatiebonus moet verbouwers stimuleren om gestructureerd en allesomvattend te renoveren. Een belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is een goed geïsoleerde bouwschil. Concreet betekent dat die moet voldoen aan de minimale isolatiewaarden die vanaf begin dit jaar gelden om de aparte premies voor dak-, muur- en vloerisolatie te trekken.

  Als je daaraan vervolgens voldoet, heb je recht op een premie van 1.250 euro als je drie energiebesparende maatregelen binnen de vijf jaar uitvoert. Per bijkomende investering stijgt de bonus, tot maximaal 4.750 euro. Er zijn zeven soorten investeringen die in aanmerking komen (dak-, muur-, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler, ventilatiesysteem). Belangrijk: de bonus komt bovenop de individuele premies!

  De bonus vervangt de combinatiepremie die eind 2016 werd afgeschaft. Vroeger kreeg je een hogere premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas als je dat gelijktijdig met de muurisolatie liet uitvoeren. Er geldt wel een overgangsmaatregel: als je een eindfactuur hebt uit 2016 voor een van beide werken (muur of glas), en de andere werken binnen de 12 maanden laat uitvoeren, heb je toch nog recht op de combinatiepremie. De glaspremie telt dan wel niet meer voor de totaalrenovatiebonus.

 • Verbeteringspremie

  De verbeteringspremie is enkel bedoeld voor de laagste inkomens die beschikken over een woning van minstens 25 jaar oud. De premie is onder meer van toepassing voor de plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing of de plaatsing van een condensatieketel. Je kan ze niet combineren met de renovatiepremie.

 • Korting op de onroerende voorheffing

  Als eigenaar van een woning betaal je jaarlijks belastingen, beter bekend als de onroerende voorheffing. Je kan daarvoor een korting krijgen als je een ingrijpende energetische renovatie (IER) uitvoert. Dat is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt (na)geïsoleerd. De korting geldt voor vijf jaar en bedraagt 50% als je een E-peil van maximaal E90 haalt en 100% voor wie beter doet tot maximaal E60. 

 • Dakisolatie

  Sinds 2015 is dakisolatie verplicht. Tot eind vorig jaar was er een belastingvoordeel van 30% met een maximum van 2.000 euro voor het aankopen en plaatsen van materiaal voor dakisolatie. Vanaf 1 januari 2017 is dat voordeel echter afgeschaft. Je kan wel onder bepaalde voorwaarden nog van de vermindering gebruik maken. De individuele premie voor dakisolatie blijft wel bestaan.

 • Meer en soepelere energiepremies bij mede-eigendom

  Er gelden geen maximale bedragen meer voor de premies van de netbeheerders voor dak-, zoldervloer-, vloer-, spouwmuur- en buitenmuurisolatie en voor hoogrendementsbeglazing. Daardoor worden hogere premies mogelijk wanneer grotere oppervlaktes moeten worden aangepakt, zoals bij appartementsgebouwen vaker het geval is Voor de combi-premie, de gelijktijdige investering in nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing, muurisolatie, zonneboilers en warmtepompen gelden wel nog maximale bedragen maar die mogen vermenigvuldigd worden met het aantal wooneenheden.

  Het energiebesluit voorzag tot nu toe enkel in premies voor de vereniging van mede-eigenaars voor de gemeenschappelijke delen en in premies voor individuele eigenaars of verhuurders of vruchtgebruikers voor werkzaamheden aan de private delen. Voortaan kan de vereniging van mede-eigenaars ook in geval van een gezamenlijke investering en een gezamenlijke factuur en met het schriftelijke akkoord van alle individuele investeerders in hun naam en voor hun rekening de premie-aanvraag indienen. De federale wet op de mede-eigendom bepaalt wel nog steeds dat voor dergelijke werken een drievierdemeerderheid van de stemmen nodig is. 

  Alles wat u moet weten over deze premies via www.vlaanderen.bewww.energiesparen.bewww.wonenvlaanderen.be.
 • Extra verplichtingen voor energiezuinigheid en hernieuwbare energie

  Op 1 januari 2015 is de nieuwe Vlaamse dakisolatienorm in werking getreden. Met deze norm streeft de overheid ernaar dat alle daken van eengezinswoningen, studio’s en appartementen die voor 1 januari 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn tegen 2020. 

  Voor meer informatie, raadpleeg www.energiesparen.be/dakisolatie.

  Verder moeten nieuwe woningen nu een E-peil van 60 of lager halen. Deze verlaging van het maximale E-peil geldt voor projecten met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2015.

  Let op! Er is een klein verschil in de isolatiewaarden tussen 2015 en 2014 voor nieuwbouwwoningen, nl. de scheidingscontructies tussen 2 beschermde volumes op aangrenzende percelen. Voor bouwaanvragen in 2014 bedraagt deze 1,0 W/m²K, voor 2015 is dit 0,6 W/m²K. Voor renovaties is er vanaf 2015 een bijkomende eis aan de U-waardes bij het na-isoleren van bestaande scheidingsconstructies die het BV omhullen.

  De maximale netto-energiebehoefte blijft wel ongewijzigd op 70 kWh/m².

  Bovendien moeten nieuwe woningen sinds 2014 een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie opwekken. De opdrachtgever kan kiezen uit één van de volgende maatregelen: de plaatsing van een zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, de toepassing van biomassa als hoofdverwarming, de aansluiting bij stadsverwarming- of koeling of de participatie in een nieuw project met hernieuwbare energie binnen de provincie.

  Voor elke maatregel gelden een aantal kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert. Zo wordt aan warmtepompen een seizoenprestatiefactor van meer dan vier opgelegd. Ook een combinatie van maatregelen is mogelijk op voorwaarde dat minstens 10 kWh per jaar energie per m² bruikbare oppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen wordt gehaald. 

 • 2. Nieuwe woningen

  Sinds 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Sindsdien moeten nieuwe woningen (en ook verbouwingen) een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen. In nieuwbouwwoningen is bovendien een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig. Kortom, ze moeten een bepaalde energieprestatie halen. Die wordt uitgedrukt in een E-peil.
   
  Voor bouwaanvragen in 2016 bedroeg het wettelijke E-peil maximaal E50. Die score blijft dit jaar ongewijzigd. Het E-peil zal de komende jaren verder aangescherpt worden om in 2021 E30 te bedragen, vanaf dan wettelijk verplicht voor alle nieuwe woningen. We spreken in die context ook wel van BEN-woningen, voluit Bijna-energieneutraal gebouwen. Dat zijn gebouwen die weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die ze dan nodig hebben, halen ze hoofdzakelijk uit groene en hernieuwbare energiebronnen.

  Vroeger kregen bouwers een premie naargelang het E-peil. Hoe lager dat peil, hoe hoger de premie. Voor bouwaanvragen vanaf 2017 worden die premies nieuwbouwwoningen met een laag E-peil echter afgeschaft. De korting op de onroerende voorheffing (zie hieronder) blijft wel behouden.

 • Korting op onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen

  De korting bedraagt 50% bij een E-peil van max E30 en dit gedurende 5 jaar, en wordt verdubbeld tot 100% indien de woning een E-peil heeft van max E20.

  Wie in 2015 een bouwaanvraag voor een nieuwe woning of een nieuw appartement indient, krijgt enkel nog een premie als het E-peil 30 en lager is. Voor een nieuwe woning bedraagt de premie €1 800 met een toeslag van € 50 per punt minder dan 30 en voor een nieuw appartement € 800 met een toeslag van € 30 per punt minder. 

 • 3. Energielening

  Minister Turtelboom heeft € 15 miljoen kunnen vrijmaken voor 3 500 energie-leningen voor energiebesparende investeringen in woningen. Het maximale leenbedrag is € 10.000; terugbetalen moet in vijf jaar. De intrest bedraagt 2%. Maar hij gaat naar 0% voor kwetsbare groepen zoals personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan € 16.965, en voor eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor De lening moet worden aangevraagd bij de ‘lokale entiteiten’ in de gemeenten. 

  Voor meer informatie, zie www.energiesparen.be/energielening.